Menu

Salome Khubashvili

Untitled 3, 2007
40 x 30 x 2 cm (h x w x d)
Oil on canvas

Untitled 2, 2007
40 x 30 x 2 cm (h x w x d)
Oil on canvas

Untitled 1, 2007
40 x 30 x 2 cm (h x w x d)
Oil on canvas

Untitled, 2007
40 x 30 x 2 cm (h x w x d)
Oil on canvas

Different Shades of Human, 2019
160 x 150 x 3 cm (h x w x d)
Oil on canvas

Different Shades of Human, 2019
150 x 95 x 3 cm (h x w x d)
Oil on canvas

Different Shades of Human, 2019
110 x 160 x 3 cm (h x w x d)
Oil on canvas

Behind the Door, 2018
96 x 147 x 3 cm (h x w x d)
Acrylic on canvas

Mayhem, 2018
160 x 145 x 3 cm (h x w x d)
Oil on canvas

See the Emotion, 2018
95 x 95 x 3 cm (h x w x d)
Oil on canvas

My Corner, 2018
130 x 120 x 3 cm (h x w x d)
Oil on canvas