Menu

Anthony Cortez Vera

Anthony Cortez Vera #3, 2021
24 x 18 inch (h x w)

Anthony Cortez Vera #2, 2021
20 x 20 inch (h x w)

Anthony Cortez Vera #1, 2021
20 x 40 inch (h x w)