Menu

be '욕망의 아담' and more art by E.reum

be '욕망의 아담', 2022
100 x 67 x 3 cm (h x w x d)
HDR Ultrachrome Archival Pigment Print on Paper

세상의
자욱을 본다

모든 살 들의
그 간절한 욕망들에
이 질척한 모습으로

뒤엉킨 자욱을

이리 저리 앞서가려
더 가지려 허우적대다
엉켜버린 모습 속에

결국
우리의 시작을 본다

한 줌에서 시작된
그 생명의 시작을

生하라 命하신
그 사랑의 마음을exhibited by:

other works by E.reum

we ‘약속의_무지개_1’, 2022
100 x 150 x 3 cm (h x w x d)
HDR Ultrachrome Archival Pigment Print on Paper

be ‘두_남자의_시선’, 2022
100 x 67 x 3 cm (h x w x d)
HDR Ultrachrome Archival Pigment Print on Paper

we ‘두_남자의_시선’, 2022
100 x 150 x 3 cm (h x w x d)
HDR Ultrachrome Archival Pigment Print on Paper

we ‘욕망의_아담’-01, 2022
100 x 150 x 3 cm (h x w x d)
HDR Ultrachrome Archival Pigment Print on Paper

be ‘생명의_흐름’, 2022
100 x 67 x 3 cm (h x w x d)
HDR Ultrachrome Archival Pigment Print on Paper

Pages

more from PICTORIUM

우리 함께 힘차게 달려보자, 2023
120 x 120 x 3 cm (h x w x d)
Digital Painting

천사의 낮잠, 2023
67 x 120 x 3 cm (h x w x d)
Digital Painting

중첩상태의 검은토끼, 2023
100 x 100 x 3 cm (h x w x d)
Digital Painting

도전해보렴~, 2023
100 x 100 x 3 cm (h x w x d)
Digital Painting

행복과 행운의 계묘년, 2023
84.8 x 120 x 3 cm (h x w x d)
Digital Painting

Pages

Do you create or deal with art?