Michaelanthony Alton Mitchell

"Aesmodaios"
11.9 x 11.8 in (h x w)
Stephen Romano