You Xuan Yang, 9

Shophouses , 2022
Watercolor
Artgrain